1399/01/27 | 52033 بازدید

دستور العمل نحوه اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت

شهرام کرمی معاونت بازرگانی اسکاد فوت کرد

شهرام کرمی معاونت بازرگانی اسکاد فوت کرد