1399/01/27 | 52795 بازدید

دستور العمل نحوه اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند

شهرام کرمی معاونت بازرگانی اسکاد فوت کرد

شهرام کرمی معاونت بازرگانی اسکاد فوت کرد