1399/01/27 | 64920 بازدید

ابلاغ مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل مزد کارگران در سال 99

مصوبه شورای عالی کار

مصوبه شورای عالی کار