1399/01/23 | 52796 بازدید

درگذشت جانگداز معاونت بازرگانی آقای شهرام کرمی

شهرام کرمی معاونت بازرگانی اسکاد فوت کرد