عبدالهی

بهمن عبدالهی

سمت: مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره

تلفن: 44545330

شریفی خواه

محمود شریفی خواه

سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

تلفن: 44545330

بدر

عبداله بدر

سمت: منشی هئیت مدیره

تلفن: 44545330

نصیبی

حسن نصیبی

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن: 44545330

شعبانزاده

ابرهیم شعبانزاده

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن: 44545330

رحیمی

علی رحیمی

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن: 44545330

مجد

محمدرضا مجد

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن: 44545330

بداقی

محمد بداقی

سمت: بازرس

تلفن: 44545330

پورهمتی

غلام عباس پورهمتی

سمت: بازرس

تلفن: 44545330

میرزایی

محمود میرزایی

سمت: بازرس

تلفن: 44545330