عبدالهی

آقای بهمن عبدالهی

سمت: مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره

تلفن: 021-44545312

خلیلی

آقای ابوالفضل خلیلی

سمت: نائب رئیس هئیت مدیره

تلفن: 021-44545312

نصیبی

آقای حسن نصیبی

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن: 021-44545312

شریفی خواه

آقای محمود شریفی خواه

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن: 021-44545312

درستکار

آقای بهرام درستکار

سمت: عضو هئیت مدیره

تلفن: 021-44545312

رضوی

آقای سید محمد حسن رضوی

سمت: عضو هئیت مدیره

تلفن: 021-44545312

میر راشد

آقای میر هادی میر راشد

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن: 021-44545312

پورهمتی

آقای غلامعباس پورهمتی

سمت: بازرس

تلفن: 021-44545312

رحیمی

آقای علی رحیمی

سمت: بازرس

تلفن: 021-44545312

بداقی

محمد بداقی

سمت: بازرس

تلفن: 021-44545312