1397/05/24 | 26862 بازدید

تعطیلات تابستانی اسکاد

بدینوسیله به اطلاع تعاونیها و اتحادیه های استانی و مراجعین محترم میرساند

اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف کارکنان دولت (اسکاد) از روز شنبه 1397/05/27 لغایت 1397/06/02 بابت تعطیلات

تابستانی ،  تعطیل میباشد