1398/10/10 | 27846 بازدید

ساعت کاری

 

ساعات کاري اتحاديه اسکاد از روز يکشنبه مورخ 11/12/98 لغايت 22/12/98
به شرح ذيل ميباشد:

 

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح الي 30/13